کایفوزیس

کایفوزیس

کیفوز

ستون فقرات در حالت عادی دارای دو قوس طبیعی در ناحیه گردن و کمر می باشد.به منظور حفظ تعادل و حرکت تنه، وجود این دو قوس ضروری است.اما هنگامی که این انحنا از حد طبیعی بیشتر یا کمتر شود مسبب ایجاد عارضه خواهد شد و درمان در قالب روش های کم تهاجمی(مثل استفاده از Brace) یا روش های تهاجمی (جراحی) انجام خواهد شد.

از بین رفتن حالت عادی ستون فقرات و ایجاد عارضه در قوس های ستون فقرات می تواند  وابسته به عواملی مانند عدم تشکیل ساختار طبیعی ستون فقرات(ژنتیکی) یا نحوه ی فعالیت فرد،Body Pressure و.. باشد.

منبع:SRS.org

فهرست